Obchodní podmínky vzdělávání

1. Smluvní strany

Společnost Kegler s.r.o. (dále jen „Společnost“), poskytuje služby v oblasti vzdělávání, přičemž tyto podmínky upravují smluvní vztah mezi Společností a účastníkem vzdělávacích cyklů a jsou pro zúčastněné strany závazné.

2. Přihlášení do vzdělávání

Smluvní vztah mezi Společností a účastníkem vzniká na základě podepsané objednávky, tj. přihlášky. Zasláním objednávky účastník stvrzuje, že veškeré údaje jsou správné. Dojde-li k jakékoli změně údajů týkajících se objednávky účastníka, je zapotřebí o takových skutečnostech neprodleně informovat. Účastník může od přihlášení do vzdělávání odstoupit písemnou formou nebo formou emailu do uplynutí lhůty pro řádné zaplacení účastnického poplatku uvedeného v bodě 3. těchto podmínek. Případ odstoupení po řádném zaplacení účastnického poplatku je upraven v bodě 4. (Storno podmínky). Veškerá komunikace mezi Společností a zákazníkem probíhá především elektronickou formou; potvrzení o registraci objednávky, zálohovou fakturu, daňový doklad i přístupové heslo na webovou stránku obdrží účastník e-mailem na adresu uvedenou na objednávce. Každý přihlášený účastník obdrží přihlašovací údaje, které smí použít pouze pro své vlastní potřeby. Je zakázáno poskytovat tyto údaje k přihlášení jiným osobám. Podmínkou pro obdržení přístupového hesla je úhrada zálohové faktury

3. Účastnický poplatek

Účastnický poplatek je splatný v den obdržení výzvy k zaplacení a informace o zařazení do příslušného běhu vzdělávacího cyklu. Dostane-li se účastník při plnění závazků z objednávky do prodlení, může po něm Společnost požadovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

4. Storno podmínky

Podmínky pro stornování zařazení do běhu vzdělávacího cyklu jsou následující:

 • Zařazení do běhu vzdělávacího cyklu je možné stornovat pouze písemnou formou
 • Stornování zařazení do běhu vzdělávacího cyklu do zahájení výuky, nebo termínu splatnosti účastnického poplatku je stanoven storno poplatek ve výši 50%
 • Stornování zařazení do běhu vzdělávacího cyklu po zahájení výuky je stanoven storno poplatek ve výši celého účastnického poplatku
 • Společnost si vyhrazuje právo na změnu v běhu vzdělávacího cyklu (změna učební osnovy, změna místa konání, změna učebny, změna výukového materiálu, přesunutí, zrušení hodiny apod.) a zároveň si vyhrazuje právo na zrušení běhu vzdělávacího cyklu, případně jeho části. O této skutečnosti bude účastník neprodleně informován.
 • V případě zrušení běhu vzdělávacího cyklu nebo jeho části Společností vzniká účastníkovi nárok na vrácení poměrné části uhrazeného poplatku. Tato částka bude na základě požadavku zákazníka převedena na jeho účet do 14 dnů.
 • Před zahájením vzdělávacího cyklu je možné změnit osobu účastníka bez nutnosti finanční kompenzace.
 • Po absolvování prvního a dalšího semináře lze změnit osobu účastníka a získání certifikátu pro náhradníka za těchto podmínek:
  1. náhradník musí absolvovat všechny následné povinné semináře za běžných podmínek, vyřešit všechny povinné testovací příklady a obhájit závěrečnou práci.
  2. semináře, které již absolvoval původní účastník, může náhradník opakovat dvakrát za cenu 50% obvyklé ceny semináře.
 • Po absolvování prvního a dalšího semináře lze změnit osobu účastníka i bez získání certifikátu pro náhradníka. Tento náhradník se stává necertifikovaným účastníkem. V takovém případě lze ve studiu pokračovat a náhradník má právo na absolvování všech dosud nevyčerpaných částí vzdělávacího cyklu, včetně konzultací.
 • 5. Účast na seminářích
  • Za neomluvenou neúčast v semináři neposkytuje Společnost žádnou finanční ani jinou kompenzaci.
  • V odůvodněném případě (např. absence na základě předložení lékařského potvrzení) bude účastníkovi nabídnuta možnost nahradit si zmeškaný seminář zdarma
  • Účast na jednotlivých seminářích potvrzuje účastník elektronicky (e-mailem) na základě vyhlášených termínů.
  • Účast na semináři lze změnit bez finanční kompenzace do 10 dnů před zahájením semináře.
  • V případě odhlášení v průběhu 3 až 10 dní před konáním semináře, je účastník povinen doplatit 25% obvyklé ceny semináře.
  • Při odhlášení 3 a méně dní před konáním semináře, nebo při neúčasti bez odhlášení, je účastník povinen doplatit 50% obvyklé ceny semináře.
  • Účastník vzdělávacího cyklu má právo jedenkrát opakovat kterýkoliv seminář za cenu 50% obvyklé ceny semináře.
  • Společnost může individuálně pro účastníka stanovit některé semináře jako nepovinné. To bude uplatněno především v případě, že účastník již v minulosti absolvoval u Společnosti některý seminář s podobným obsahem. Povinnost úspěšně vyřešit všechny testovací příklady zůstává nezměněna.
  • Při změně místa či termínu semináře ze strany Společnosti, může účastník odřeknout již potvrzenou účast bez jakýchkoliv sankcí a bude mít právo na výběr libovolného dalšího termínu
  6. Certifikát
  • Každý účastník po absolvování všech povinných seminářů, vyřešení všech povinných testovacích příkladů a úspěšné obhajobě závěrečné práce, má nárok na získání certifikátu „Projektant reportingových systémů“
  • Certifikát je vydaný na základě písemné nebo ústní žádosti a není zpoplatněn.
  • Výukový cyklus lze absolvovat i jako tzv. necertifikovaný účastník. Ten nemusí absolvovat všechny povinné semináře a vyřešit testovací příklady. Necertifikovaný účastník má právo na absolvování všech částí vzdělávacího cyklu, včetně konzultací. Podobně pokud účastník během cyklu všechny povinné testovací příklady nevyřeší a přesto bude chtít absolvovat další seminář, pak ztratí nárok na certifikaci. Příklady nelze řešit zpětně.
  7. Výukové materiály

  Účastník bere na vědomí, že jakékoliv materiály poskytnuté ze strany Společnosti jsou předmětem práv duševního vlastnictví. Za tímto účelem se účastník výslovně zavazuje zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by, bez předcházejícího souhlasu oprávněné osoby, zasahoval do těchto práv a to především vyhotovením rozmožením (kopií) materiálů.

  8. Odstoupení od smlouvy
  • Společnost si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy a zrušit bez náhrady účast ve výukovém cyklu a to v případě, že účastník svým chováním ohrozí majetek nebo zdraví ostatních účastníků semináře nebo zaměstnanců a lektorů Společnosti, nebo bude závažným způsobem narušovat průběh seminářů.
  • Společnost je oprávněna odstoupit od smlouvy i v případě, že účastník neuhradí účastnický poplatek ve lhůtě jeho splatnosti za podmínek stornování zařazení do běhu vzdělávacího cyklu.
  • Pokud účastník překročí stanovenou maximální dobu trvání výukového cyklu v délce čtyř let, bude smlouva automaticky ukončena za podmínek stornování zařazení do běhu vzdělávacího cyklu po zahájení výuky.
  9. Změny podmínek

  Veškeré změny v těchto obchodních podmínkách budou prováděny v písemné formě a se souhlasem zúčastněných stran.

  10. Souhlas s obchodními podmínkami

  Klient vyplněním on-line přihlášky na internetové stránce www.kegler.cz vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

  11. Ochrana osobních údajů
  • Společnost Kegler s.r.o., prohlašuje, že všechny účastníkem poskytnuté osobní údaje budou shromažďovány a zpracovány pouze pro účely poskytované služby v rámci Společnosti, která se zavazuje nakládat s nimi v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.
  • Účastník podáním přihlášky prohlašuje, že v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, souhlasí se zpracováním veškerých svých osobních údajů uvedených v přihlášce, které poskytl Společnosti, za účelem uzavření smluvního vztahu a pro marketingové účely Společnosti.
  Tyto obchodní podmínky jsou platné od 20.3.2013

  Potřebujete poradit?


  Monika Ondrušková-Keglerová
   778 700 767
   ondruskova.keglerova@kegler.cz